Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία «SUSTAINABLE PEST CONTROL» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο της Απεντόμωσης και της Μυοκτονίας, μπορεί και πρωτοστατεί στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Η εταιρεία δεσμεύεται για την παροχή στους πελάτες της, υπηρεσιών από σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα ακολουθεί πιστά τις πρακτικές ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας οι οποίες διασφαλίζουν αφενός μεν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της εταιρείας , αφετέρου δε των πελατών και των κατοικίδιων ζώων. Η τήρηση της δέσμευσης αυτής αποτελεί αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης στην εταιρεία και οι οποίοι συμβάλουν στην επιτυχία της πολιτικής αυτής.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η  «SUSTAINABLE PEST CONTROL»:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους .
  • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Η SUSTAINABLE PEST CONTROL ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε συναλλαγή της .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ