Νομοθεσία

Άδειες Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών

Η ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους θεσπίστηκε με την Απόφαση 152347/3807/11.05.1981 του Υπουργού Γεωργίας. Τα σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται από την Εγκύκλιο 175053/15.07.1985 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

Επιπλέον με την Υπουργική Απόφαση 183897/01.10.1985 (ΦΕΚ 655Β), θεσπίζεται ειδική άδεια για επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Σήμερα τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρισης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους περιγράφονται από την ΚΥΑ 323/4883/16.01.2015.