Διάγραμμα Ροής Τροφίμων

Σύμφωνα με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μαγειρεία, καφετέριες, μπαρ κτλ) για να ξεκινήσουν οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα ή να επεκτείνουν ήδη υπάρχουσα, θα πρέπει να υποβάλουν διάγραμμα ροής και μελέτη HACCP για την αδειοδότηση τους, στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα: στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων θα πρέπει να  αποτυπώνεται πέρα από τη διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός, καθώς και αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος), το οποίο να επαληθεύεται κατά τον έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους – ελεγκτές.

Τι είναι το Διάγραμμα Ροής ; Η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος

Διάγραμμα ροής (flow diagram) ονομάζεται η απεικόνιση η οποία δείχνει πώς η πρώτη ύλη εισέρχεται στην παραγωγική μονάδα, ποια μεταποιητικά και παρασκευαστικά στάδια ακολουθεί και πώς προωθείται το τελικό προϊόν και ακολούθως ποιες παραγωγικές διαδικασίες πραγματοποιούνται παρασκευή και επεξεργασία , συσκευασία , αποθήκευση – διακίνηση – τελική διάθεση κλπ στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εμπλέκονται τρόφιμα και ποτά .

Τι είναι το HACCP;

Τι διασφαλίζει;

Σύστημα HACCP: Η λέξη HACCP αποτελεί ακρωνύμιο των όρων «Hazard Analysis Critical Control Point», με απόδοση στα Ελληνικά «Ανάλυση Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». Πρόκειται για ένα διεθνές σύστημα όπου με συστηματικό τρόπο αναγνωρίζονται, εκτιμώνται και ελέγχονται όλοι οι κίνδυνοι που απειλούν τα τρόφιμα σε μια επιχείρηση (φυσικοί, μικροβιολογικοί, χημικοί) και σχεδιάζεται και λειτουργεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια (των τροφίμων) και κατά συνέπεια η υγεία των καταναλωτών καθώς και η απρόσκοπτη και επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης.

Στην νέα νομοθετική ρύθμιση, οφείλουν να προσαρμοστούν και οι ευρισκόμενες σε λειτουργία επιχειρήσεις, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό ώστε να μην καταστεί προβληματική η λειτουργία τους. Πρέπει από την αρχή να γίνει κατανοητό ότι το HACCP δεν είναι απλά ένα σύνολο από κανόνες που μπορεί να βρει κάποιος έτοιμο και να το αντιγράψει για την επιχείρησή του. Το σύστημα ‘χτίζεται’ πάνω στην επιχείρηση και ισχύει μόνο για αυτή, βάσει συγκεκριμένης μελέτης. Τον κορμό του συστήματος αποτελεί η εφαρμογή των επτά αρχών του HACCP μέσα σε ένα κατάλληλο περιβάλλον με την ανάλογη κτιριακή υποδομή, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες λειτουργίες για την εξασφάλιση της υγιεινής και την αποτροπή των κινδύνων, καθώς και την ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού που θα φροντίζει για το στήσιμο και την εφαρμογή του.

Αδειοδότηση Επιχείρησης

Ο φάκελος αδειοδότησης που υποβάλλεται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά (προέγκριση, σχεδιαγράμματα κάτοψης, απαιτούμενα πιστοποιητικά), πρέπει να περιλαμβάνει:

• Διάγραμμα Ροής της παραγωγής, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση

• Αναλυτικά σχεδιαγράμματα κάτοψης με τον εξοπλισμό και τη συγκρότηση

• Βασικά στοιχεία της μελέτης HACCP που κρίνονται απαραίτητα για τον έλεγχο (π.χ. ανάλυση κινδύνων ή περιγραφή συστήματος)

• Αναφορά όλων των υπαρχόντων προαπαιτούμενων (εκπαίδευση υπευθύνου επιχείρησης και προσωπικού, καταλληλότητας νερού, προγράμματα καθαριότητας και απολύμανσης, απεντομώσεις –μυοκτονίες, παρακολούθηση θερμοκρασιών, αρχεία προμηθευτών).

Είναι γεγονός ότι αυτός που θα δημιουργήσει ένα διάγραμμα ροής απαιτείται να έχει άριστη γνώση των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση και φυσικά γνώση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Θέλεις να ανοίξεις την δική σου επιχείρηση και χρειάζεσαι διάγραμμα ροής;

Η SPC έχει  στο δυναμικό της  Γεωπόνο -Επιστήμονα Τροφίμων και σας υποστηρίζει στην σύνταξη της περιγραφής διεργασιών και διαδικασιών καθώς και την αποτύπωση αυτών στο διάγραμμα ροής επιχειρήσεων τροφίμων με την αντίστοιχη τεχνική έκθεση, το οποίο είναι υποχρεωτικό για την αδειοδότηση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σας υποστηρίζουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο για την περάτωση των εργασιών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία σχεδιασμού του διαγράμματος ροής επικοινωνήστε μαζί μας!!