Ασφάλεια Τροφίμων

Ασφάλεια Τροφίμων

Είναι πλέον δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο των τροφίμων, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα που παράγει και διακινεί και οφείλει να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και προϊόντων, όπως προβλέπεται από την σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

 
Τι είναι το ISO 22000:

Το ISO 22000 είναι η πλέον αναγνωρισμένη και ολοκληρωμένη λύση στον χώρο των τροφίμων και των προϊόντων τους. Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία, ενώ ο τρόπος σχεδίασής του, το καθιστά συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001, και ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

Που εφαρμόζεται:

Η εφαρμογή του ISO 22000 γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων: Από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων, τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική πώληση και τη διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, κ.τ.λ. τις επιχειρήσεις τροφίμων.