Απολυμάνσεις

Οι απολυμάνσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα από την καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών όπως βακτήρια, μύκητες, ιοί και πρωτόζωα. Νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες τροφίμων και οικιακοί χώροι έχουν μικρή ανοχή σε παθογόνα μικρόβια.

H SPC αναλαμβάνει με χρήση υπέρθερμου ατμού υψηλής θερμογόνου δύναμης την απολύμανση χώρων ιδιαίτερης υγειονομικής σημασίας.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα σημεία των χώρων εσωτερικά και εξωτερικά. Επιπλέον, απολυμάνσεις γίνονται στον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τις επιφάνειες εργασίας και παραγωγής κ.α.
Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τις απολυμάνσεις χρειάζεται να έχουν έγκριση. Αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων). Η εφαρμογή τους ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ 205/2001).

SUSTAINABLE PEST CONTROL
AΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ         ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ            ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ